top of page
Beloningsbeleid AMA

Volgens Statuten:

 

Geldmiddelen

 

Artikel 5.

 

1.Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:

a.De jaarlijkse contributie van de leden;

b.subsidies en donaties;

c.schenkingen, erfstellingen en legaten;

d.alle andere verkrijgingen en baten.

 

Een aanvaarding van een erfstelling dient in principe een aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) te zijn.

 

Indien aan een legaat of gift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding daarvan een besluit van de algemene ledenvergadering met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Contributies

 

Artikel 6.

 

1.Met uitzondering van het eerste jaar van het bestaan van de vereniging, is ieder lid jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt (per categorie leden) op voorstel van het bestuur jaarlijks vastgelegd door de algemene ledenvergadering.

2.Het bestuur is ter uitvoering van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijke of gehele ontheffing te verlenen van de contributie als bedoeld in lid 1. Een besluit tot ontheffing wordt door

de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3.Het bestuur is bevoegd een lid dat verzuimd heeft de jaarlijkse contributie binnen vier maanden te voldoen, te schorsen. Een schorsing als bedoeld in de vorige zin ontheft het lid niet van zijn verplichtingen tot het voldoen van de contributie.

 

Volgens HuisReglement:

 

Artikel 31. Geldmiddelen algemeen

 

31.1 De inkomsten van de vereniging bestaan uit de middelen zoals genoemd in Artikel 5 en 6 van de Statuten.

 

31.2 Indien de Leden, tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van het lopende boekjaar niet tot vaststelling komen van een nieuw bedrag van contributie voor het komende boekjaar, zal het bedrag van contributie van het dan aflopende boekjaar worden gehandhaafd.

 

31.3 Van de inkomsten bekostigt de Vereniging haar administratie, het secretariaat en de dienstverlening aan de Leden, evenals de organisatie en ondersteuning van de projecten en activiteiten genoemd in artikel 4 van de Statuten.

 

31.4 Het namens de vereniging aanvragen van subsidies of andere ondersteuning bij derden vindt plaats nadat het Bestuur hiertoe akkoord heeft gegeven.

 

31.5 Het bestuur is bevoegd om amendementen door te voeren op de lopende financiële documenten. Deze amendementen dienen binnen vijf werkdagen na het Bestuursbesluit gecommuniceerd te worden naar de Leden.

Het bestuur: De bestuursleden van AMA ontvangen geen vergoeding. 

bottom of page